Навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

                                                                                                                                                                                                                                                             «Затверджую»

                                                                                                                                                                                                                                     Ректор Харківського національного

                                                                                                                                                                                                                                     технічного університету сільського

                                                                                                                                                                                                                                     господарства імені Петра Василенка

                                                                                                                                                                                                                                      ____________________ Нанка О. В.

                                                                                                                                                                                                                                     “__” ____________________ 2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв (ННІ ПХВ) Харківського національного технічного університету ім. Петра Василенка є структурним підрозділом університету.

1.2. ННІ ПХВ об’єднує зусилля кафедр інституту та університету, навчальних лабораторій, науково-дослідної лабораторії, об’єктів виробничих та навчальних практик і стажування студентів у вирішенні завдань, визначених цим Положенням.

1.3. ННІ ПХВ створюється на підставі рішення вченої ради університету за наказом ректора університету.

1.4. ННІ ПХВ безпосередньо підпорядковується ректору університету.

1.5. У своїй практичній діяльності працівники ННІ ПХВ керуються законодавством України про освіту і працю, Статутом університету, освітньо-професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, науково-дослідної та виховної робіт, а також наказами ректора університету, розпорядженнями директора інституту.

1.6. ННІ переробних і харчових виробництв має свою печатку і штамп, які використовує згідно із затвердженим регламентом, має свою емблему.

1.7. Термін дії даного положення – з моменту його затвердження до зміни організаційної структури університету.

1.8. Перегляд даного положення здійснюється після зміни організаційної структури, але не рідше 1 разу на рік .

2. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ

2.1. Структура ННІ ПХВ визначається організаційною структурою університету, цим Положенням, видами та обсягом роботи з усіх видів діяльності.

2.2. До складу ННІ переробних і харчових виробництв входять:

– дирекція,

– кафедри:

 • вищої математики;

 • обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв;

 • технологій переробних і харчових виробництв;

 • фізики і теоретичної механіки;

 • мовної підготовки;

 • кібернетики;

– галузева науково-дослідна лабораторія переробних і харчових виробництв.

2.3. Структура ННІ переробних і харчових виробництв та штати затверджуються наказом ректора університету у встановленому порядку.

2.4. Керуючим органом управління інститутом є дирекція, до складу якої входять:

 • директор ННІ;

 • заступник директора;

 • очільники напрямків роботи;

 • фахівці.

2.5. Керівництво всіма видами діяльності інституту здійснює директор.

2.5.1. Директор ННІ ПХВ призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним порядком, згідно «Законом про вищу освіту України», трудовим законодавством, після укладення контракту з ректором університету.

2.5.2. Директор ННІ ПХВ залучається до роботи в інституті на підставі укладання строкового трудового договору (контракту), у тому числі на конкурсній основі. Порядок укладання трудового договору (контракту) визначається Кодексом законів України про працю.

2.6. Заступник директора ННІ ПХВ призначаються та звільняються ректором університету за поданням директора ННІ. Термін повноважень заступника закінчується одночасно з повноваженнями директора. Новопризначений директор може запропонувати йому продовжити виконання цих обов’язків з наступним затвердженням його на посаді ректором університету.

2.7. Вищим органом управління ННІ переробних і харчових виробництв є вчена рада ННІ, склад якої за поданням директора інституту затверджується ректором університету. Термін повноважень вченої ради ННІ – п’ять років згідно з Положенням про вчену раду ННІ.

2.8. Робота ННІ ПХВ здійснюється за перспективними і поточними річними планами навчально-методичної, наукової та виховної роботи. Плани роботи ННІ ПХВ в установленому порядку затверджуються директором інституту.

2.9. Обговорення питань, що стосуються діяльності ННІ ПХВ, проводиться на засіданнях Вченої ради інституту, робочих нарадах дирекції, зборах трудового колективу.

2.10. В інституті, з числа досвідчених викладачів, створюється навчально-методична комісія, робота якої регламентується Положенням про навчально-методичну комісію. Члени комісії обираються від кожної кафедри. Голова комісії затверджується Вченою радою інституту.

2.11. Основною навчальною, науково-дослідницькою та виховною ланкою інституту є кафедра. У своїй діяльності кафедра керується Положенням про кафедру Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, яке затверджується Вченою радою університету.

2.12. Кафедру очолює завідувач, який несе особисту відповідальність за рівень і організацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, підвищення кваліфікації викладачів та співробітників кафедри. Порядок призначення та звільнення завідувача кафедри визначається Положенням про кафедру Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

3. ЗАВДАННЯ

            Завдання ННІ переробних і харчових виробництв:

3.1. Організація навчального процесу в ННІ ПХВ Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

3.2. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», за напрямами: 6.050503 “Машинобудування”, 6.051701“Харчові технології та інженерія” і «Магістр»: 8.05050313 “Обладнання переробних і  харчових виробництв”, 8.05170101 “Технології зберігання і  переробки зерна” за спеціальностями: 133 – Галузеве машинобудування і 181 – Харчові технології, за відповідними ОПП.

3.3. Підготовка та публікація наукових розробок з напрямків: дослідження процесів і розробка теорії та конструктивних рішень елеваторної промисловості; дослідження процесів вібро- і вібропневмосепарації насіннєвих матеріалів, розробка теорії і інноваційних конструктивних рішень;  дослідження процесів сушіння та подрібнення зерна, борошна і круп; технології зернових продуктів,  та зернові ресурси; інноваційні технології харчових продуктів із зерна і муки.

3.4. Підготовка фахівців найвищої кваліфікації у сфері технічних наук: кандидатів та докторів наук для України та іноземних країн у відповідності з затвердженим в установленому порядку планом набору, міждержавними договорами та індивідуальними контрактами.

3.5. Перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів у різних сферах освітньої, наукової та практичної діяльності.

3.6. Сприяння розвитку української вищої технічної школи, поширення науково-практичних знань, формування сучасного освітнього процесу у дослідження процесів і розробка теорії та конструктивних рішень елеваторної промисловості; дослідження процесів вібро- і вібропневмосепарації насіннєвих матеріалів, розробка теорії і інноваційних конструктивних рішень;  дослідження процесів сушіння та подрібнення зерна, борошна і круп; технології зернових продуктів,  та зернові ресурси; інноваційні технології харчових продуктів із зерна і муки.

 3.7. Підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та іншої навчальної, навчально-методичної, технічної та наукової літератури, публікації наукових праць у періодичних виданнях науки і освіти.

3.8. Здійснення господарської діяльності згідно з вимогами чинного законодавства, Статуту університету, цього Положення та укладеними угодами, відповідно до наданих повноважень.

3.9. Здійснення міжнародного співробітництва та партнерства у межах України з технічними та іншими закладами, організаціями, установами, підприємствами чи їх об’єднаннями, в рамках угод підписаних університетом.

3.10. Здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, пов’язаної з метою та функціональними завданнями інституту і університету.

 4. ФУНКЦІЇ

4.1. Дирекція ННІ ПХВ:

4.1.1.Розробляє та впроваджує освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми та навчальні плани за ліцензованими напрямами підготовки фахівців за спеціальностями з урахуванням ОПП.

4.1.2. Організовує та координує навчально-виховну роботу, впроваджує прогресивні технології і форми навчання.

4.1.3. Розробляє наскрізні програми підготовки фахівців з окремих напрямів їх майбутньої професійної діяльності.

4.1.4. Організовує та координує розробками навчальних програм дисциплін.

4.1.5. Розробляє розклад заліків та іспитів і проводить  контроль за його дотриманням.

4.1.6. Проводить допуск студентів до складання заліків та іспитів.

4.1.7. Організовує облік успішності студентів та відвідування ними занять, проводить аналіз навчальної інформації та розробку заходів щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

4.1.8. Бере участь у роботі стипендіальної комісії університету.

4.1.9. Організовує участь у заходах щодо матеріального стимулювання успішного навчання і зразкової поведінки студентів та їх соціального забезпечення.

4.1.10. Організовує проведення навчальних і виробничих практик, навчання студентів робітничим професіям.

4.1.11. Організовує державну атестацію студентів за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів та магістрів.

4.1.12. Бере участь у підготовці проектів перевідних наказів про відрахування, поновлення, переведення студентів, надання академічної відпустки та повторного курсу навчання.

4.1.13. Бере участь участь у підготовці проектів наказів про надання студентам можливості навчатися за індивідуальними графіками.

4.1.14. Координує підготовку та видання навчально-методичного забезпечення.

4.1.15. Вносить пропозиції щодо підбору та комплектування складу науково-педагогічних працівників для забезпечення навчально-виховного процесу.

4.1.16. Бере участь в організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

4.1.17. Розробляє та реалізовує заходи щодо поліпшення професійної майстерності фахівців.

4.1.18. Бере участь у роботі приймальної комісії університету.

4.1.19. Спільно з приймальною комісією, центром довузівської підготовки і навчально-виховним відділом університету організовує та проводить профорієнтаційну роботу.

4.1.20. Планує, організовує і проводить засідання вченої та науково-методичної ради ННІ, науково-методичних конференцій, нарад, семінарів, форумів тощо.

4.1.21. Організовує роботу зі старостами груп та наставниками з питань успішності і навчальної дисципліни студентів.

4.1.22. Організовує та проводить культурно-виховну роботу серед студентів.

4.1.23. Організовує і проводить олімпіади за спеціальностями, предметні олімпіади в рамках Всеукраїнських олімпіад студентів.

4.1.24. Організовує забезпечення участі студентів ННІ в загально-університетських культурно-масових та спортивних заходах.

4.2. Директор ННІ:

4.2.1. Затверджує функціональні обов’язки заступника директора, завідувачів кафедр та інших структурних підрозділів, видає розпорядження з цих питань.

4.2.2. Планує, організовує і проводить засідання Вченої ради інституту.

4.2.3. Проводить наради із заступником, очільниками напрямів роботи, завідувачами кафедр та керівниками інших структурних підрозділів.

4.2.4. Затверджує індивідуальні навчальні плани та графіки навчання студентів, надає дозволи на навчання студентам за такими планами та здійснює контроль за їх виконанням.

4.2.5. Призначає комісії для прийняття заборгованості студентів, підписує відомості для повторного перескладання академічних заборгованостей, контролює дотримання термінів їх перескладання студентами денної та заочної форми навчання, надає дозволяє та підписує відповідні документи для перескладання студентами випускних курсів іспитів на вищу оцінку.

4.2.6. Надає дозволи на відвідування лекцій з навчальних дисциплін за індивідуальним графіком, складання академічну різниці студентам, переведеним або поновленим на навчання, або претендентам на переведення чи поновлення на паралельне навчання в ННІ університету.

4.2.7. Готує подання та клопотання керівництву університету щодо прийняття та обрання працівників інституту на посади професорсько-викладацького складу та допоміжного персоналу інституту.

4.2.8. Визначає порядок використання коштів у межах норм, виділених університетом за результатами господарської діяльності, дає розпорядження щодо їх використання, здійснює контроль за їх цільовим використанням.

4.2.9. Контролює діяльність кафедр, інших структурних підрозділів інституту.

4.2.10. Приймає участь у роботі комісій з прийому вступних іспитів до аспірантури, кандидатських мінімумів та у роботі державних комісій з випуску бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

4.2.11. Визначає кандидатури студентів та працівників ННІ ПХВ для поїздки за кордон у навчальних, наукових та навчально-методичних цілях.

4.2.12. Представляє інститут у зовнішніх зв’язках.

4.2.13. Вирішує інші питання ННІ ПХВ згідно із законодавством України та Статутом університету.

4.2.14. Візує:

а) плани та обсяги видання (поширення) наукових та навчально-методичних розробок інституту, надає дозволи на друкування таких матеріалів;

б)  перспективні плани робіт кафедр та робочі плани кафедр на навчальний рік;

в) звіти кафедр за навчальний рік;

г) індивідуальні плани викладачів кафедр;

д) педагогічне навантаження кафедр на навчальний рік;

е) навчальні плани підготовки аспірантів за відповідними науковими спеціальностями;

ж) індивідуальні навчальні плани студентів за відповідними ОПП.

4.2.15. Затверджує перезарахування предметів студентам, що переводяться чи продовжують подальше навчання або поновлення у складі студентів ННІ.

4.2.16. Організує та координує проведення іспитів для вступу в інститут, бере участь у роботі приймальної комісії, здійснює контроль за дотриманням правил вступу в інститут та випуском бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

4.2.17. Організує роботу кураторів із старостами академічних груп з питань успішності і навчальної дисципліни студентів.

4.2.18. Організує та проводить олімпіади за спеціальностями, предметні олімпіади в рамках Всеукраїнських олімпіад.

4.2.19. Організує та проводить культурно-виховну роботу серед студентів ННІ.

5. ПРАВА

Права, що надані ННІ ПХВ реалізує директор інституту, а також його заступник згідно із затвердженими посадовими інструкціями та розподілом обов’язків.

Працівники інституту мають право на інформацію, що стосується виконання службових обов’язків, на охорону праці, користування технікою, бібліотекою.

Директор навчально-наукового інституту ПХВ:

5.1. Вносити на розгляд ректора, проректорів пропозиції з питань, що входять до компетенції навчально-наукового інституту, а також підбору і розстановки кадрів.

5.2. Вносити пропозиції щодо діяльності інших структурних підрозділів університету.

5.3. Давати підлеглим працівникам ННІ ПХВ вказівки, що стосуються роботи інституту і є обов’язковими для виконання.

5.4. Має право підпису:

а) для оформлення студентських квитків, залікових книжок;

б) для візування договорів на підготовку фахівців в інституті;

в) для візування документів студентам, що виїжджають за кордон та інших документів студентів, що потребують посвідчення печаткою;

г) для візування екзаменаційних відомостей та відомостей ректорських контрольних робіт і інших документів в межах свої посадових обов’язків стосовно організації навчально-методичного, виховного і господарських процесів ННІ;

д) для укладання угод про співробітництво і партнерство, не пов’язаних з виконанням фінансово-грошових зобов’язань, з інститутами університету та іншими вузами, правоохоронними органами, громадськими організаціями, іншими інстанціями.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.Директор і працівники ННІ ПХВ несуть відповідальність за:

– неповне та неякісне виконання обов’язків, покладених на нього посадовою інструкцією;

– не своєчасне і неякісне представлення вихідної інформації;

– необґрунтованість і неякісну розробку планів і звітів;

– нераціональне використання ресурсів;

– неналежне забезпечення здорових та безпечних умов роботи ННІ ПХВ;

 • не сприяння підвищенню ефективності роботи ННІ ПХВ;

 • неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним трудовим законодавством України;

 • невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку, безпеки та охорони праці і пожежної безпеки;

– порушення прав и свобод працівників дирекції ННІ ПХВ і студентів;

– правопорушення, скоєні у процесі здійснення своєї діяльності  у межах, визначених діючим трудовим, адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України;

– спричинення матеріальних збитків у межах, визначених діючим трудовим і цивільним законодавством України;

– інші порушення передбачені законодавством про працю України, у процесі виконання своїх службових обов’язків.

6.2. Директор ННІ ПХВ одноосібно несе відповідальність за:

– наслідки діяльності інституту за всіма напрямами його діяльності;

– підбір і розстановку кадрів дирекції ННІ ПХВ;

– стан трудової дисципліни співробітників дирекції ННІ ПХВ;

– недотримання правил внутрішнього розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час роботи; за невиконання своїх обов’язків з питань охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної і матеріальної відповідальності згідно із чинним законодавством України;

 • правопорушення, здійснені в процесі своєї діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України;

– порушення правил з охорони праці та дії, що призводять до нанесення збитків університету.

6.3. На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності інституту, директор приймає безпосередню участь.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Взаємовідносини будуються на взаєморозумінні та творчій співпраці з підрозділами університету:

Назва підрозділу

Питаня, за якими будуються взаємовідносини

Навчальний відділ

Навчальний процес

ННІ університету

Навчально-виховний процес

Кафедри університету

Навчально-виховна та наукова робота

Адміністративно-господарчий

та виробничий відділ

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та наукової діяльності

Відділ кадрів

Підбір та розстановка кадрів

Бухгалтерська служба

Матеріальне забезпечення навчального процесу та наукової діяльності

Голова комітету у справах сімї,

молоді та спорту

Виховна робота

Приймальна комісія, підготовче відділення

Прийом студентів на навчання, профорієнтаційна робота

Студентське містечко

Проживання студентів у гуртожитках, забезпечення умов для самостійної роботи студентів

Директор ННІ ПХВ                                                                                                                                                                                                                                                   В. В. Бредихін

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи                                                                                                                               О. І. Алфьоров

Начальник юридичного відділу                                                                                                                                                 К. М. Крічфалушій-Степанова

Керівник навчального відділу                                                                                                                                                    О. С. Бєляєва

З положенням ознайомлені:

                                                                                                                                                                                                                    О. В. Богомолов

                                                                                                                                                                                                                    О. І. Завгородній

                                                                                                                                                                                                                    О. І. Спольнік

                                                                                                                                                                                                                    Т. В. Гавриш

                                                                                                                                                                                                                     Ю. Є. Мегель

                                                                                                                                                                                                                     Т. Л. Полякова

                                                                                                                                                                                                                     С. А. Денисенко

                                                                                                                                                                                                                     Н. О. Ільїна

                                                                                                                                                                                                                     Т. В. Обрезкова

                                                                                                                                                                                                                      Л. А. Бондарєва