З 8 по 10 квітня на кафедрі технологій переробних і харчових виробництв працювала експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за першим  (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка.

Голова експертної комісії Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна – декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор технічних наук, професор, голова комісії.

Член експертної комісії  Прісс Олеся Петрівна – завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету, доктор технічних наук, професор.

На підставі проведеної чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» зі спеціальності 181«Харчові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка на відповідність освітньої діяльності Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації, експертна комісія:

  1. Відзначає, що освітньо-професійна програма, навчальний план, пояснювальна записка до навчального плану та показники, що характеризують забезпечення їх виконання, в цілому відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освітнього процесу.
  2. Вважає, що кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації.
  3.  Вважає за необхідне висловити рекомендації керівництву університету, які не входять до складу обов’язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:
  • в межах навчального плану підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачити виконання курсової роботи (проекту) та виконання випускової кваліфікаційної роботи у вигляді дипломної роботи (проекту);
  • приділити більшу увагу збільшенню кількості публікацій викладачів у виданнях, включених до міжнародних науково-метричних баз, зокрема, Sсорus, Web of Sсіеnсе;
  • постійно поповнювати фонди бібліотеки сучасними паперовими та електронними підручниками і навчальними посібниками українською та англійською мовами;
  • продовжити удосконалення матеріально-технічної бази навчальних і наукових лабораторій випускової кафедри сучасними приладами для обробки результатів науково-дослідних робіт.

           
Експертна комісія пропонує акредитувати за освітньо-професійну програму «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка згідно ліцензії.

З висновком експертної комісії можна ознайомитись тут.